Na konferenci vystoupí …

Na konferenci vystoupí po vzoru minulých let, odborníci jak ze zahraničí, tak i z tuzemska. Zahraniční přístup tak bude reprezentovat.

Prof. Bernadette Piérart, Belgie

Je emeritní profesorkou logopedie na Katolické univerzitě v Lovani v Belgii, také vyučuje na univerzitě v Poitiers a v Monsu. Kromě magisterského titulu v logopedii a lingvistice je držitelkou doktorátu v psychologii. Výzkumně se věnuje vývojovým poruchám řeči a vytvářením nových diagnostických nástrojů k zhodnocení vývojové úrovně jazykových schopností. Je autorkou několika knih a výzkumných publikací, zabývajících se rovněž poruchami plynulosti řeči.

Jaqueline Carmona, Portugalsko

Působí jako lektorka a výzkumný pracovník na Zdravotnické škole v Alcoitão v Portugalsku. Jejím hlavním oborovým zájmem jsou poruchy plynulosti řeči. Akademickou práci kombinuje s vlastní klinickou praxí, ve které se věnuje diagnostice a terapii dětí s koktavostí či specificky narušeným vývojem řeči. Vede rovněž semináře o poruchách plynulosti řeči pro logopedy, učitele, vychovatele v mateřských školkách a další odborníky.

Český pohled na danou problematiku budou prezentovat

PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

Je zakladatelkou a přednostkou Soukromé kliniky LOGO s.r.o., která nabízí komplexní diagnostickou a terapeutickou péči pro děti i dospělé s poruchami řeči. Věnuje velikou pozornost léčbě a terapii koktavosti. Vytvořila ojedinělou metodu komplexního přístupu terapie koktavosti, která se na této klinice užívá s velice dobrými výsledky. Kromě samotné praxe klinické logopedky se věnuje lektorské činnosti, publikuje odborné články, v minulém roce vydala úspěšnou knihu Vady řeči u dětí.

Ing. Tomáš Ostrý

Je ředitelem a předsedou Občanského sdružení Logo z.s. od roku 2009. Dlouhodobě se věnuje podpoře dětí i dospělých s poruchami komunikace a hybnosti. Předmětem jeho zájmu jsou zejména děti s poruchou autistického spektra a vývojovou dysfázií, koktavosti či osoby po cévní mozkové příhodě a jiných zdravotních znevýhodnění.

PhDr. Petr Staníček

Je vedoucí logopedie na Soukromé klinice LOGO s.r.o. Jako klinický logoped se dlouhodobě věnuje problematice všech typů narušené komunikační schopnosti, zejména potom koktavosti. Balbutikům, jenž jsou předmětem jeho oborového zájmu se tak dlouhodobě věnuje individuálně, ale i prostřednictvím kolektivní terapie, kterou na klinice LOGO vede již řadu let.

Mgr. Dana Zemčíková

Je klinický logoped, vedoucí lůžkového stacionáře Soukromé kliniky LOGO s.r.o. Diagnostikou a terapií koktavosti u dětí i dospělých se zabývá zejména v rámci diagnosticko-terapeutických pobytů na lůžkovém oddělení kliniky ve spolupráci s foniatrem, neurologem a psychologem. S terapií koktavosti má zkušenosti i ze zahraničí, konkrétně universitě v Regensburku, Německo.

 

Comments are closed.