22. ročník 

logopedické konference

25. října 2024

Administrativní a školicí centrum JMK Brno

Podrobnosti budeme postupně zveřejňovat

Děkujeme také za krásné recenze!

"Konference byla velice přínosná a vedena v přátelském duchu."

!Poznala jsem mnoho inspirujících lidí. Bylo pro mě velmi příjemné se dozvědět, že spousta lidí by asi moji práci již nepovažovala za nějaký ezo...že je tolik lidí v tomto oboru skutečně otevřených k novým cestám, možnostem a přístupům v terapii...Toto se mi na celém studiu (které jsem teprve započala) a i na lidech, které jsem měla možnost zatím poznat v tomto oboru, nesmírně líbí. Pro mě byla ta konference nesmírně přínosná z mnoha rovin a určitě se příští rok zase zajdu podívat :-)"

"Děkuju za zprostředkování kontaktu s kolegy z praxe i akademické sféry, nové podněty a informace do odborné činnosti."

"Témata byla inspirující."

"Oceňuji jak organizační stránku konference, tak zajímavý a přínosný obsah jednotlivých přednášek."

Na konferenci vystoupí: 

Partneři

Kontakt

Občanské sdružení Logo, z.s.
Vsetínská 20
639 00 Brno

tel.: 775 647 147, 775 564 603
e-mail: kubalova@oslogo.cz
web: www.oslogo.cz

Číslo účtu: 27-7656700247/0100
IČ: 26607468

Historie 

Občanské sdružení Logo z.s. pořádá logopedickou konferenci u příležitosti Mezinárodního dne
porozumění koktavosti od svého založení v roce 2002.  Na konferenci zveme přední odborníky z oblasti logopedie z ČR i ze světa a přinášíme tak jedinečnou příležitost vzdělávání pro logopedickou odbornou veřejnost. Téma přizpůsobujeme každý rok aktuálním trendům a zájmu účastníků z minulých let. Vytváříme unikátní prostředí pro odborníky z praxe, kteří zde mohou načerpat informace o aktuálních tématech v oblasti logopedie od kapacit, které se problematikou zabývají na expertní úrovni. Dostatečný prostor vždy
necháváme i pro networking a osobní konzultace účastníků a vystupujících. Konference je ale otevřená všem zájemcům o obor. Častými účastníky jsou proto i rodinní příslušníci osob s logopedickým problémem a studenti, kteří májí o aktuální téma konference zájem.

Přednášející z minulých let

PhDr. Petr Staníček

Petr pracuje jako klinický logoped-terapeut a také jako vedoucí logopedického týmu na  Soukromé klinice LOGO v Brně. Pravidelně se účastní odborných seminářů, kurzů a  mezinárodních konferencí v oblasti klinické logopedie. Aktivně se věnuje přednáškové činnosti. Vede semináře a kurzy předatestační přípravy logopedů v ČR, přednáší na konferencích u nás i v  zahraničí. V rámci osvěty pravidelně vystupuje v médiích a publikuje odborné články.  Dlouhodobě vede individuální i skupinové terapie s klienty s narušenou komunikační schopností,  organizuje intenzivní terapeutické pobyty, logopedické tábory a mnoho dalších akcí pro děti i  dospělé. V roce 2002 vystoupil s přednáškou Reedukační pobyty - příklady z praxe.

Holger Raddatz

Sluchové vnímání je velmi úzce propojeno s kognitivními a emocionálními procesy, které mají významný vliv na výkon a to jak se děti ve škole celkově cítí. Schopnost koncentrace a pozornosti a rovněž čtení a psaní jsou také podmíněny dobrým sluchovým zpracováváním. Uzavřenost, stejně jako agresivní nebo rušivé chování, mohou mít svou příčinu v nevyváženém vnímání ostatních lidí a prostředí. Holger Raddatz, zakladatel individualizovaného sluchového tréninku BENAUDIRA, v tomto příspěvku poukázal na souvislost mezi měřitelnými poruchami sluchu a problémy u dětí a ukázal také možnosti zlepšení těchto obtíží prostřednictvím sluchového tréninku.

PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

Zakladatelka Soukromé kliniky LOGO s.r.o. PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA věnuje velkou pozornost léčbě a terapii koktavosti. Vystudovala vysokou školu se specializací na speciální pedagogiku, které se také po celý svůj profesní život věnuje. Zaměřila se na logopedii, a tu prováděla s radostí a asi trošku jinak, než bylo zvykem. Výsledkem bylo vybudování komplexní léčby poruch komunikace a založení vlastní kliniky. A právě tuto metodu komplexního přístupu nám představí.

Nick Caruso, M.S., CCC-SLP

Nick se rozhodl věnovat kariéře v oblasti poruch řeči po shlédnutí filmu Králova řeč. Jako člověka, který sám koktá, ho tento film upozornil na potenciální dopad, který by jeho zkušenost mohla zanechat na ostatní. Jak postupoval ve svém vzdělání, uvědomil si, jak jedinečné je koktání pro každého jednotlivce, a byl motivován hledat specializovaný způsob, jak tuto práci dělat. Nick má zkušenosti s prací v autistickém centru a multidisciplinárním prostředí ve třídě. Jeho klinické zkušenosti zahrnují poruchy plynulosti, poruchy fonologie a artikulace, poruchu autistického spektra, afázii a AAC. Nick se také osobně i virtuálně zúčastnil Camp Shout Out a slouží jako spoluvedoucí Camp Shout Out Community Connections, což je měsíční virtuální setkání pro mladé, kteří koktají.

Kyle Pelkey, M.S., CCC-SLP

Kyle poskytuje posouzení a léčbu klientům všech věkových kategorií s koktavostí nebo jinými poruchami plynulosti. Mezi jeho předchozí zkušenosti patří práce v dětské ambulanci se zaměřením na děti s poruchou autistického spektra či Downovým syndromem. Během svého působení v Misericordia Kyle prezentoval na státních i národních konferencích, je spolukoordinátorem virtuálního programu Camp Shout Out Community Connections. Jako někdo, kdo sám koktá, Kyle věří, že všichni můžeme zlepšit své komunikační schopnosti.

Mgr. Milada Macháčková

Poruchy plynulosti řeči jsou diagnózou, která může při komorbiditě s úzkostnou a sociálně fobickou symptomatikou výrazně narušit kvalitu prožívání života. Sekundární příznaky nasedají na obraz poruchy později a jsou výrazně variabilní v závislosti na prožívání konkrétních situací. Kognitivně-behaviorální terapie (KBT) může být vhodnou doplňující intervencí, protože může klientovi odhalit, že nereaguje na situace samotné, ale na svoje myšlenky, které si o nich a o sobě tvoří. A zde je obrovské pole, kde můžeme terapeuticky působit, protože KBT v této intervenci dosahuje vysoké terapeutické efektivity, která byla ověřena klinickými studiemi.

Erik X. Raj, Ph.D. CCC-SLP

Erik se věnuje práci s dětmi a mladistvými ve školním věku, kteří mají různé zvukové a jazykové potíže s řečí. Jako klinický logoped provádí většinu své praxe prostřednictvím internetové telepraxe, kde poskytuje teleterapii klientům ve státech New Jersey a Michigan. Dále pomáhá na táborech pro mladé lidi s koktavostí. Podílí se i na vývoji aplikací pro nácvik komunikace u malých dětí. V poslední době vytvořil SLP Video Games, online sbírku více než deseti videoher založených na HTML5, z nichž každá má více než 1 000 kartiček logopedické terapie. Aktuálně pracuje na univerzitě v Monmouthu (West Long Branch, New Jersey). Se svým týmovým kolegou, dobrovolníkem z Chmela Fluency Center Clinician (Buffalo Grove, Illinois) Nicholas J. Caruso III, M.S., CCC-SLP se představil s přednáškou Komunikace během koronavirové pandemie 2019: Zkušenosti lidí, kteří koktají. Tato praktická přednáška upozornila na způsoby, kterými mohou kliničtí lékaři lépe porozumět prožitým zkušenostem svých klientů.

MUDr. Martin Kučera

Foniatr a audiolog, působí v privátní praxi v Rychnově nad Kněžnou, v minulosti pracoval na ORL klinice FN v Hradci Králové. Současně  působí jako externí spolupracovník Výzkumného centra hudební akustiky HAMU v Praze a je lektorem magisterského studia muzikoterapie na UP v Olomouci, kde přednáší senzomotorickou integrační terapii v rámci direktivně vedených technik muzikoterapie. Je jedním ze zakladatelů Institutu pro léčbu a výzkum komunikace. Ve své praxi se věnuje komplexním/holistickým rehabilitačním přístupům v léčbě poruch hlasu, řeči, sluchu a polykání s využitím senzomotorických přístupů. V této oblasti pořádá kurzy, přednáší a publikuje. V jeho přednášce: Čas a rehabilitace vnímání času v kontextu senzomotorické integrační terapie (SMITh) byl tento koncept komplexně představen a publikum získalo vhled do využítí SMITh v praxi.

MUDr. Jan Všetička

Psychiatr v psychiatrické ambulanci pro dětské i dospělé pacienty na Soukromé klinice LOGO s.r.o., kde se věnuje všem druhům psychických poruch se zvláštním zřetelem na poruchy komunikace. Dříve pracoval na Psychiatrické klinice FN Brno – Krizové centrum, dětské oddělení, dětská psychiatrická ambulance.

Je členem Sekce dětské a dorostové psychiatrie České lékařské společnosti JEP.  Ještě při studiu na lékařské fakultě absolvoval kurz prevence závislostí pod záštitou Skálova institutu a vedl preventivní programy v dětském diagnostickém ústavu v Brně na Hlinkách. 

Ve své přednášce na téma Elektivní mutismus se blíže věnoval možnostem mezioborové spolupráce při léčbě této mnohdy obtížně léčitelné poruchy se zvláštním zřetelem na léčbu psychofarmaky.

Mgr. Markéta Trtílková

Od roku 2015 pracuje jako klinický logoped v Rehabilitačním ústavu Kladruby v programu zaměřeném na intenzivní neurorehabilitaci pacientů po získaném poškození mozku, od roku 2020 pak také v Centru duševního zdraví Kutná Hora, kde spolupracuje s oddělením psychiatrie a klinické psychologie. V roce 2017 se zúčastnila zahraniční stáže na klinice Sheba Medical Center v Izraeli, která již několik let poskytuje telerehabilitaci pacientům se získaným poškozením mozku. Na konferenci se představila s přednáškou na téma Současné možnosti telerehabilitace u pacientů s afázií.

PhDr. Dana Kramářová

Vystudovala pedagogickou fakultu obor speciální pedagogika se zaměřením na logopedii, surdopedii. Pracovala jako speciální pedagog na základní škole, kde v rámci své rigorózní práce prováděla výzkum, zabývající se možností podpory žáků se specifickými vzdělávacími potřebami při výuce cizího jazyka. Nyní pracuje jako logoped na pražské pobočce Soukromé kliniky LOGO s.r.o. Je certifikovanou lektorkou programů: Elkoninův trénink, Stimulační program pro předškoláky a děti s odkladem ŠD MAXÍK,  Program HYPO. Vedle svých terapií poskytuje klientům canisterapii. Na své přednášce Elkoninova metoda nám tuto nejpropracovanější metodu, jakou můžeme naučit děti číst, představila. Hlavní odlišnost metody spočívá v tom, že se děti neučí jednotlivosti pokusem a omylem nebo mechanicky, nazpaměť. Učí se principy a pravidla, jak se z hlásek tvoří slova a jak lze mluvená slova zapsat písmeny.

Daniele Rossi

Daniele je karikaturista z kanadského Toronta, který rád kreslí komiksy s kreslenou liškou Franky Banky, která koktá a objevuje se v Danielově knize „Stuttering is Cool: A Guide to Stuttering in a Fast-Talking World“. Daniele také produkuje stejnojmenný podcast. Více o komiksech, knize a podcastu na frankyabnky.com a stutteringiscool.com. Daniele nám na své přednášce popsal celý svůj příběh a dozvěděli jsme se, jak začal kreslit komiksy a hlavně, jak je toto kreslení důležité při terapeutických sezeních.

Jane Roitsch, PhD, CCC-SLP, MBA

Doktorka Jane Roitsch je odbornou asistentkou na Nebraské univerzitě v Kearney a zabývá se výzkumem v oblasti poznávání, plynulosti a poruch plynulosti, neurologie, jazyka a poruch polykání. Jako logopedka působí již více než téměř 25 let a je známou lektorkou ve svém oboru. Na konferenci představila svůj průzkum s názvem Self-Reports of Executive Functions from Persons who Stutter and their Significant Others.

Monika Kaźmierczak

Monika Kaźmierczak je odborná asistentka na univerzitě v Lodži v Polsku, logopedka, specialistka na rehabilitaci hlasových poruch a polská filoložka. Již několik let se výzkumně zabývá tématem breptavosti. V listopadu 2021 založila populární facebookovou skupinu “Grupa G”, odkazující na polský výraz pro breptavost GIEŁKOT. Skupina funguje pro všechny, kdo se potýkají s breptavostí, breptavostí s koktavostí, případně koktavostí kombinovanou s breptavostí. Ve své přednášce s názvem Self-assessment as an important aid to predict and diagnose cluttering představila své výzkumné závěry ohledně breptavosti u mladých dospělých včetně praktických tipů, jak se vyhnout chybám v diagnostice.

Mgr. Bc. Marie Nimbona

Je klinickou logopedkou aktuálně působící na pracovišti klinické logopedie v Centru Kociánka. V příspěvku „Logopedkou v africkém Burundi“ nám představila své čtyřleté působení v Burundi, nejchudší zemi světa. Dozvěděli jsme se více o radostech a strastech, které provázely její poradenskou, osvětovou, diagnostickou a terapeutickou práci v odlišné kultuře a v cizím jazyce, a perličky ze zakládání prvního a jediného centra pro děti s poruchou autistického spektra „Talitha Koum – Autisme Burundi“ a neziskové organizace AMAHORO, z.s.

Linda Cecavová

20 let se věnuje lidem s poruchami autistického spektra. 17 let působila jako certifikovaný terapeut Son-rise programu (herní terapie pro děti s autismem), je certifikovaný HANDLE screener (neurovývojová terapie). Založila projekt ROZVOJ HROU, kde se s ostatními kolegy věnuje práci s dětmi PAS. Vede workshopy pro rodiče , odborníky i organizace (např. rané péče). Věnuje se převážně terapeutické hře, která rozvíjí dítě s autismem v oblasti komunikace a socializace. Jako terapeutka působila také v zahraničí (USA, UK, EU). Na konferenci vedla workshop s názvem Podpora komunikačního apetýtu u dětí s PAS

Petra Trachtmanová

Petra Trachtmanová vyučuje alternativní komunikační metodu Hláskování pro nemluvící děti i dospělé s apraxií. Petra je prvním komunikačně regulačním partnerem metody Spell to Communicate v České republice. Vede i FB skupinu Komunikace hláskování. Petra má dlouholeté zkušenosti v pedagogické činnosti včetně výuky na New York University v Praze. Ve svém vstupu promluví o své cestě za výukou hláskování. Na konferenci vysotupila v tandemu se zakladatelkou metody v přednášce s názvem Hláskování/Spell to communicate - principy komunikační metody a její využití pro nemluvící s autismem a apraxií.

Elizabeth Vosseller

výkonná ředitelka I-ASC a zakladatelka projektu Spelling to Communicate (S2C), pochází ze Severní Virginie a je hrdá na to, že může Herndon, který je přátelský k autismu, nazývat svým rodným městem. Elizabeth pracuje s jedinci s komplexními komunikačními a senzoricko-motorickými odlišnostmi od roku 1995 v nemocnicích, na univerzitách i v soukromé praxi. V roce 2013 začala využívat asistivní technologie k výuce účelných motorických dovedností studentů Spell to Communicate. Výuka motoriky versus kognice pro přístup ke komunikaci, smysluplnému vzdělávání a inkluzi změnila pravidla hry pro nemluvící jedince. "26 písmen rovná se nekonečné možnosti!" Od té doby, co jsme byli svědky toho, jak nespočet nemluvících, minimálně a nespolehlivě mluvících jedinců úspěšně komunikuje a učí se pomocí hláskování a psaní na klávesnici, jsou Elizabeth a I-ASC odhodláni zajistit VŠEM nemluvícím jedincům přístup ke komunikaci prostřednictvím školení, vzdělávání, obhajoby a výzkumu. Elizabeth je poctěna, že může působit jako výkonná ředitelka I-ASC.